www.fltk.net > A一Z的音标

A一Z的音标

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] ...

您好! a到z音标分成七大类: /ei/ A H J K /i:/ B C D E G P T V Z /ai/ I Y /əu/ O /ju:/ Q U W /e/ F L M N S X /a:/ R 如有什么疑问可追问,望采纳! 祝楼主学习进步! 英语牛人团为你解答!

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

转换成英文输入法,中文输入法的单引号键就是。

Aa [ei] Bb [bi:] Cc [si:] Dd [di:] Ee [i:] Ff [ef] Gg [dʒi:] Hh [eit∫] Ii [ai] Jj [dʒei] Kk [kei] Ll [el] Mm [em] Nn [en] Oo [əu] Pp [pi:] Qq [kju:] Rr [ɑ:]

A a [ei] B b [bi:] C c [si:]  D d [di:] E e [i:] F f [ef]  G g [di:] H h [eit] I i [ai]  J j [dei] K k [kei] L l [el]  M m [em] N n [en] O o [eu]  P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:]  S s [es] T t [ti:] ...

A [英][eɪ][美][eɪ] n.英语字母表的第一个字母; A音; 第一等; 第一个; abbr.安培; 例句: 1.A goldman spokesman declined to comment. 高盛一位发言人拒绝置评。 2.A google spokesman declined to comment. 谷歌一位发言人不予置评。

1 vase [vɑːz] [veɪz] 2 moslem [ˈmɒzləm] [ˈmɑːzləm] 3 turquoise [ˈtɜːkwɒɪz; -kwɑːz] [ˈtɝkwɔɪz] 4 stars [stɑːz] [stɑːz] 5 bars [b...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com