www.fltk.net > 15 8 5x 7x 4 3x

15 8 5x 7x 4 3x

15-8+5x=7x+4-3x 7+5x=3x+4 5x-3x=4-7 2x=-3 x=-1.5

15-(8-5x)=7x+(4-3x) 15-8+5x=7x+4-3x 5x-7x+3x=4+8-15 x=-3

15-(8一5x)=7x十(4十x) 15-8+5x=7x+4+x 7+5x=8x+4 8x-5x=7-4 3x=3 x=1

1、2x-4–12x+3=9-9x -10x-1=9-9x x= -10 2、9x+64=100-9x 18x=36 x=2 3、15-8+5x=7x+4-3x 7+5x=4x+4 x= -3 4、3x-21-2(9-8+4x)=22 3x-21-2(1+4x)=22 3x-21-2-8x=22 -5x-23=22 -5x=45 x= -9

①16×8-7x=23, 128-7x=23, 128-7x+7x=23+7x, 128=23+7x, 23+7x-23=128-23, 7x=105, 7x÷7=105÷7, x=15; ②5x+15=60,5x+15-15=60-15, 5x=45, 5x÷5=45÷5, x=9;③3x+x=88, 4x=88, 4x÷4=88÷4, x=22; ④3(x+9)=54,3(x+9)÷3=54÷3, x...

(1) 6*(121-2x)=8*(22+x) 726-12x=176+8x 8x+12x=726-176 20x=550 x=550÷20 x=27.5 (2) 7×(3+x)-12=15x+18 21+7x-12=15x+18 7x-15x=18+12-21 -8x=9 x=-9/8 x=39.5 (3) 解: 5X+12=2X+2×15 (利用乘法分配率去括号) 5X+12=2X+30 (把2×15算...

15-8+5x=7x+4-3xx=-34. 3(x-7)-2[9-4(2-x)]=22 3x-21-2(9-8+4x)=223x-21-2-8x=22-5x=55x=-115. 2(x-2)+2=x+1 2x-4+2=x+...

1. 2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2. 11x+64-2x=100-9x 3. 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 4. 3(x-7)-2[9-4(2-x)]=22 5. 3/2[2/3(1/4x-1)-2]-x=2 6. 2(x-2)+2=x+1 7. 0.4(x-0.2)+1.5=0.7x-0.38 8. 30x-10(10-x)=100 9. 4(x+2)=5(x-2) 10. 120-4(x+5)=25 11. 15x+8...

你好,李芸珂同学 这里有些,你可以参考下 1. 2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 2. 11x+64-2x=100-9x 3. 15-(8-5x)=7x+(4-3x) 4. 3(x-7)-2[9-4(2-x)]=22 5.2(x-2)+2=x+1 6.2(x-2)-3(4x-1)=9(1-x) 7.11x+64-2x=100-9x 8.15-(8-5x)=7x+(4-3x) 9.3(x-7)-2[9-4...

5/2x3-7/3x4+9/4x5-11/5x6+13/6x7-15/7x8 =1/2+1/3-1/3-1/4+1/4+1/5-1/5-1/6+1/6+1/7-1/7-1/8 =1/2-1/8 =3/8

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com