www.fltk.net > 薄的多音字组词

薄的多音字组词

薄的多音字组词 薄(bò)薄荷、薄荷脑、龙脑薄荷 薄(bó)刻薄、单薄、喷百薄、浅薄、稀薄、菲薄 薄(báo)修薄、凉薄、嚣薄、忽薄、渝薄、猥薄 “薄”字的基本解释度:薄(báo) 厚度小的:薄问片.薄饼.冷淡,不热情:薄待.味道淡:薄酒.土地不肥沃:薄田.感情不深;冷淡.如:情分不薄;薄幸.薄(bó) 义同(一),用于合成词或成语,如“厚答薄”,“浅薄”,“尖嘴薄舌”等.轻微,少:薄礼.薄产.薄命.薄寒.薄酬.菲薄.不庄重,不厚道:薄夫.薄幸(负心).轻薄.刻薄.轻视:鄙回薄.厚今薄古.不充实,不坚强:薄弱.迫近:薄近.薄暮(傍晚).日薄西山.薄(bò ) 薄荷,多年生草本植物.茎和叶有清凉答香味,可入药.

薄 báo :1.跟“厚”相对(薄冰,如履薄冰);2.(感情)冷淡,不深(情分薄);3.不浓,淡(酒味很薄);4.不肥沃(薄田).薄bó:1.轻微(广种薄收);2.不强健,不健壮(身体单薄);3.不厚道(刻薄),不庄重(轻薄);4.看不起,轻视,慢待(菲薄,鄙薄,厚今薄古).薄bó:迫近,靠近(日薄西山,薄弱……)薄 bò:薄荷

组词 薄饼??叔叔下岗后,在这家超市邻近开了一家麦片杏仁薄饼店. 厚薄??生涯就像一本书,主要的不在于厚薄,而在于启发. 刁钻刻薄??他是个刁钻刻薄的人,不什么友人. 薄唇轻言??她经

bó (鄙薄) 厚此薄彼 厚古薄今 妄自菲薄 淡薄 刻薄 浅薄 (少) 稀薄 bó (迫近,靠近) 外薄四海.《书 益稷》 雷风相薄.《易 说卦》 薄而观之.《左传 僖公二十三年》 今会日薄矣.《国语 吴语》 寒暑未薄而疾.《荀子 天论》 薄暮冥冥,虎啸猿啼.宋 范仲淹《岳阳楼记》 (少) 战战兢兢,如临深渊,如履薄冰.《诗 小雅》báo (含量不足的,轻、浅、微、稀的) 薄产 薄葬 薄酒 薄利 薄礼 薄命 薄情 薄田 轻薄

薄[ báo ]1.扁平物体上下两面之间的距离小.与“厚”相对:~片.2.淡:酒味~.3.(感情)冷淡:待他不~.4.不肥沃:~田.[ bó ]1.微;少;弱:~技.~产.单~.2.不厚道;不庄重:刻~.轻~.3.看不起;慢待:鄙~.厚此~彼.4.迫近;靠近:日~西山.[ bò ]〔薄荷〕多年生草本植物.茎方形,叶对生,茎、叶有清香味,为清凉解表药,也可提炼出芳香化合物(用于食品、日用品等).

báo基本字义1. 厚度小的:~片.~饼. 2. 冷淡,不热情:~待. 3. 味道淡:~酒. 4. 土地不肥沃:~田.常用词组1. 薄板 báobǎn[sheet;sheet metal;steel sheet] 金属或其他材料延伸的宽而薄的板 2. 薄饼 báobǐng[pizza;thin pancake] 面食之一,用

稀薄、薄酒、单薄

[báo]:1.厚度小的. 2.冷淡,不热情. 3.味道淡. 4.土地不肥沃.[bó]:1.义同(一),用于合成词或成语,如“厚薄”,“浅薄”,“尖嘴薄舌”等.2.轻微,少. 3.不庄重,不厚道. 4.轻视. 5.不充实,不坚强. 6.迫近. 7.古同“箔”,帘子.8.姓. [bò]:[薄荷],多年生草本植物.茎和叶有清凉香味,可入药.

薄 #báo【释义】①厚度小,跟“ 厚 ” 相反:薄片|结了薄薄一层冰.②感情淡;不深:她待我不薄|交情不薄.③不浓;淡:这道菜味有点薄|酒味很薄.④土壤贫瘠;不肥沃:地薄人多|变薄地为肥田.薄 #bó【释义】①轻微;少:微薄|单薄|如履薄冰.②不厚道;不庄重:刻薄|轻薄.③轻视;看不起:鄙薄|厚古薄今.④接近;迫近:薄暮|日薄西山.薄 #bò【释义】【薄荷】#bòhe 多年生草本植物,茎和叶有清凉香味,可做药和香料.

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com