www.fltk.net > 瓣的拼音是什么

瓣的拼音是什么

"瓣"字并不是多音字,念ban "辩""辫""辨"等字都念bian

“瓣”字的拼音是 :bàn 释义:组成花冠的各片:花瓣. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆瓣儿.蒜瓣儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词. 相关词组:1.瓣香[bàn xiāng]:形状像瓜瓣的香,表示祷祝敬慕之意. 2.尖瓣[jiānbàn]:形成心脏瓣膜的许多褶皱或瓣片之一 3.瓣膜[bàn mó]:一种小瓣或类似小瓣膜的结构 4.瓜瓣[guā bàn]:为葫芦科植物冬瓜的种子 5.花瓣[huā bàn]:花冠的通常呈叶状的一个构成部分

花瓣拼音: [huā bàn] [释义] 花冠的通常呈叶状的一个构成部分 瓣拼音: [bàn] [释义] 1.组成花冠的各片:花~. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词.

瓣 [bàn] 部首:瓜 五笔:URCU [解释]1.组成花冠的各片:花~. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词.

瓣拼音bàn笔划19释义1. 组成花冠的各片:花~. 2. 植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿. 3. 物体破裂分成的部分. 4. 量词.

瓣 拼音:bàn

瓣(ban)花瓣 辩(bian)争辩 辨(bian)辨别 辫(bian)辫子 都是四声!

花瓣的 瓣(ban 四声)

瓣部首:瓜 瓣_百度汉语[拼音][bàn][释义]1.组成花冠的各片:花~. 2.植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆~儿.蒜~儿. 3.物体破裂分成的部分. 4.量词.

瓣的拼音:bàn 笔画数:19 笔顺、笔画: 点、横、点、撇、横、横、撇、撇、撇、竖提、点、捺、点、横、点、撇、横、横、竖、 基

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com